ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ID08(1) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ และ ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด โดนได้แบ่งส่วนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนในตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้เข้าไปการสำรวจเกษตรอินทรีย์ที่ คลินิคสีเขียว ในพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปส่วนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนั้น การได้ลงพื้นที่สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกกลุ่มได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีและกลุ่มอื่นๆที่ทุ่มเทกับงานที่อาจารย์ให้รับมอบหมาย เห็นความสามัคคีของทุกกลุ่มช่วยเหลือกัน เห็นการรักษามาตรการป้องกัน COVID-19 ของชุมชนตำบลปราสาทเป็นอย่างดี เว้นระยะห่างได้ดี

และทางทีมงานตำบลปราสาท ได้เข้าร่วมโครงการ Quick Win โดยอาจารย์ได้คัดเลือกและให้จัดทำวิดีโอนำเสนอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลปราสาทการแปรรูป การนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปราสาทโดยจะมีภาพประกอบเช่น

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู