แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวอรอนงค์ ทับกระโทก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนกันยายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

1. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2. นำเข้าข้อมูลประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund

3. นำเข้าข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการสัมมาชีพชุทชน ในระบบ BPM

4. จัดพิมพ์ข้อมูลแผนพัฒนาชุมชนตำบลบึงเจริญและตำบลหนองไม้งาม

5. จัดทำข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ตำบลบึงเจริญและตำบลบ้านกรวด

6. จัดทำข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

7. จัดพิมพ์ข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

8. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

9. นำเข้าข้อมูล จปฐ.

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

10. ลงพื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

11. ลงพื้นที่กิจกรรมสร้างอาชีพและรายได้สัมมาชีพชุมชน

12. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อื่นๆ

เมนู