ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทีมงานตำบลปราสาท ซึ่งได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ใบไม้ กาบไผ่ กาบหมาก ใบสัก กรรไกร แป้งมัน เพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์การทำจานจากวัสดุธรรมชาติและอบรมถ่ายทอดการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การทำจานจากวัสดุธรรมชาติเล่า STORY ความเป็นมาของการทำบรรจุภัณฑ์จานจากวัสดุธรรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ การขายและการนำเสนอสินค้า การเพิ่มคุณค่าของสินค้าโดยข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้สาธิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วิธีการทำจานให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านที่มาเข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากรัฐวิสาหกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติซึ่งหาได้ง่ายและอยู่รอบตัวเราไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการอบรมทำให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากและได้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือกันทำให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู