โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

นางสาวรมณีย์   นารี

ประเภท : ประชาชน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

กิจกรรมที่ 1        

                 ในเดือนเมษายนนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำลบปราสาท ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ประจำตำบลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มแปรรูปแต่ละกลุ่มในเขตตำบลปราสาท  ซึ่งในครั้งนี้เราได้เลือกช่วยกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ ในการแปรรูปกล้วย และอุปกรณ์การแปรรูปกล้วย

                  สาเหตุที่เราเลือกกลุ่มชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ในครั้งนี้เพราะเป็นกลุ่มแปรรูปที่เริ่มจับกลุ่มใหม่ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาสินค้าที่การเกษตร ซึ่งในชุมชนส่วนใหญ่จะนิยมทำนา ปลูกกล้วย ร่วมถึงผลไม้พื้นบ้าน  โดยทีมของเราได้เร็งเห็นกล้วยและข้าว ที่น่าสนใจในการนำมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค้าให้คนในชุมชนบ้านสายโท 2ใต้ได้ ในช่วงที่ว่างจากการกรีดยาพารา ทำนาแล้ว

วัตถุดิบที่เป็นพระเอกของเราคือ กล้วย โดยนำมาแปรรูปทำเป็นกล้วยฉาบ กล้วยอบแห้ง กล้วยกวน รวมไปถึงจัดอบรมการทำเมนูแปรรูอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงานทุกท่านจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำตำบลในการติดต่อประสานระหว่าง อาจารย์ ผู้นำกลุ่มแปรรูป  ผู้นำชุมชน  เพื่อให้ความรู้เรื่องกล้วยและอุปกรณ์การแปรรูปกล้วย

 

กิจกรรมที่ 2

หมู่บ้านสายรี 3 ตำบลปราสาทได้จัดกิจกรรม สงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ การแห่ปุณหล่อนเป็นประเพณีพื้นบ้านของคนในชุมชนให้ทุกปีของวันที่ 13 ชาวบ้านจะไปทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ เสร็จแล้วจะเริ่มทำการแห่กันหล่อน(ผ้าป่า) เพื่อนำเงินมาถวายให้พระสงฆ์พัฒนาวัดสืบไป แต่เนื่องจากจากสถานการณ์โควิดระบาดจึงทำให้ชาวบ้านออกมาร่วมเดินแห่กันน้อยกว่าทุกปี

กิจกรรมที่ 3

เรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร และการเงิน เพิ่มพูนความรู้ในตนเองได้พัฒนาทักษะด้าานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์วีดีโอ ตำบลปราสาท

Tags:

อื่นๆ

เมนู