1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. 02-PITTAWAT-ID08(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 1 อปตและองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

02-PITTAWAT-ID08(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 1 อปตและองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภท นักศึกษา ต.ปราสาท

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ตำบล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 

           ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 1 เรื่องอปท.และองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูงโดยขอความอนุเคราะห์จากทางอำเภอบ้านกรวด สำนักงานเทศบาลในตำบลปราสาททั้ง3เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ โรงเรียนทั้ง 6 โรงที่อยู่ในเขตตำบลปราสาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(โคกระเหย) โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

       ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 2564 โดยก่อนจะเข้าไปต้องมีการยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทก่อน เพื่อนำข้อมูลจากสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทแบบถูกต้อง หลังจากที่ยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการเสร็จแล้ว ได้รายงานตัวแก่ นางน้ำฝน สมศรีนวล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดทต.ปราสาท หลังจากรายงานตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลจาก 1)สำนักปลัดเทศบาล 2)การศึกษาและวัฒนธรรม 3)งานสวัสดิการสังคม 4)งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5)กองช่าง โดยขอข้อมูลจำนวนกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้านสังคม ศก. สวล. สุขภาพ โดยใช้เวลาเต็มวันในการสอบถามข้อมูล และวันต่อมา ได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด ตามลำดับ 10 ก.พ. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ 1)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตำบล โดยขอข้อมูลโดยขอข้อมูลจำนวนกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้านสังคม ศก. สวล. สุขภาพ การเมืองการปกครอง 2)สภาองค์กรชุมชนโดยขอข้อมูลจำนวนกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้าน การเมืองการปกครอง 3)รพ.สต.โคกระเหย โดยขอข้อมูลจำนวนกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้านสังคม สุขภาพ การเมืองการ5)โรงเรียนทั้ง 6 โรงในเขตตำบลปราสาท ซึ่งประกอบไปด้วย รร.บ้านปราสาททอง รร.นิคมสร้างตนเอง1 รร.นิคมพัฒนาสายตรี2 รร.บ้านละหอกตะเบง รร.บ้านโคกระเหย  รร.สายโท1 โดยขอข้อมูลจำนวนกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้านสังคม สุขภาพ การเมืองการปกครอง หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง

                                               

 

สรุป

            จากการลงพื้นที่สำรวจเป้าหมายที่ 1 เรื่องอปท.และองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง  พบว่า อปท.มีสมรรถนะและการจัดการสูงกว่า ท้องที่ กลุ่มองค์กรชุมชน หรือรพ.สต ในเรื่องจำนวนกลุ่มองค์ หน่วยงานที่มีศักยภาพรายด้านสังคม ศก. สวล. สุขภาพ

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู