“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล”

โดย นางสาวรมณีย์  นารี                                     ประเภท :ประชาชน                                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                               ตำบลปราสาท

 

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่บ้านสายโท 1 ใต้ แลนมาร์คแห่งใหม่ที่นิยมไปกางเต้นพักผ่อน ในช่วงวันหยุด  และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านสายตรี 3 ต้องบอกก่อนนะค่ะว่าชาวบ้านสายตรี 3 จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทอผ้า ทอเสื่อ เผาถ่าน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ ลูกจ้างเอกชน  ขุดดินจกสระ เลี้ยงสุกร เลี้ยววัว เป็นต้น

ทั้งนี้ขออนุญาตนำเสนอวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมันสัปหลังนะค่ะ  ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ชาวสวนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปขายให้พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ เมื่อได้เงินมาแล้วชาวสวนทั้งหลายก็จะนำเงินไปซื้อปุ๋ย ย่าฆ่าหญ้า อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างไป ที่จำเป็นต่อการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชรอบใหม่

 โดยจากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้พบปัญหาให้หลายๆเรื่องที่ชาวสวนอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหา คือ                                                   

1.ปัญหาเรื่องราคามันที่ต่ำเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเพราะ ชาวสวนมีต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งต้นทุนที่ว่าคือต้องจ้างรถขนมันไปโรงงานผลิตแป้งที่ อ.เสิงสาง ระนะทาง 60-70 กิโลโดยประมาณ และค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร มีการปรับคัวขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา           

2.ปัญหาเรื่องค่าปุ๋ย ค้ายาฆ่าหญ้า และอุปกรณ์ทำการเกษตรที่ปรับตัวขึ้นสูงกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกูเงิน ธกส.เพิ่มเพื่อจะนำมาลงทุนปลูกมันในปีนี้ นับว่าเป็นปัญหารที่ใหญ่เกินว่ามี่ดิฉันจะแก่ไขให้ได้ จึงอยากเผยแพรร่บทความนี้ให้ท่านผู้ใหญ่ได้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกร

3.ขาดแหล่งน้ำที่ไว้ใช้ทำการเกษตร จึงทำให้ไม่สามารถปลูกพื้นหมุนเวียนระยะสั้นๆได้

ลิงค์วีดีโอตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด

Tags:

อื่นๆ

เมนู