โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 15 ระบบสื่อสารชุมชนรวมสื่อดิจิทัล


ข้อมูลที่สำคัญ

  • ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือนยามปกติครัวเรือนยากจน (ปากต่อปาก โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์จดหมายแจ้ง ป้ายประกาศเสียงตามสายเป็นต้น) จำนวน 30 ครั้ง
  • ครัวเรือนที่มีคนต้องการความช่วยเหลือ (ปากต่อปาก โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์จดหมายแจ้ง ป้ายประกาศเสียงตามสายเป็นต้น)จำนวน 30 ครั้ง
  • ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือนยามฉุกเฉินครัวเรือนยากจน (ปากต่อปาก โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์จดหมายแจ้ง ป้ายประกาศเสียงตามสายเป็นต้น)จำนวน 30 ครั้ง
  • ครัวเรือนที่มีคนต้องการความช่วยเหลือ (ปากต่อปาก โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์จดหมายแจ้ง ป้ายประกาศเสียงตามสายเป็นต้น)จำนวน 30 ครั้ง

กลุ่มประขากรเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมาย

  1. ประชากรเป้าหมาย
  2. ครัวเรือนยากจนตามนิยามพื้นที่
  3. คนที่ต้องการความช่วยเหลือป่วยเรื้อรัง ช่วยตัวเองมาได้ คนพิการ ด้อยโอกาส ครัวเรือนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ผู้ดำเนินการหลัก

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน)

กลุ่ม / องค์กรชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาฯ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมขน กองการศึกษา และวัฒนธรรมกองช่าง เป็นต้น)

งานเด่น

1. กรณีสถานการณ์ทั่วไป สื่อสารผ่านช่องทางหนังสือราชการประกาศหอกระจายข่าวบอกปากต่อปาก เป็นต้น
2. กรณีสถานการณ์คนใช้การแจ้งข่าวต่อเป้าหมายที่รวดเร็วโดยออกประกาศเสียงตามสายโทรศัพท์ เป็นต้น
3. เปิดช่องทางรับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนการบริการสาธารณะ
4. กำหนดบทบาทให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบหมู่บ้านในการสื่อสารของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

1. การประเมินประสิทธิภาพขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
2. ใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างทั้งรัฐ กลุ่มองค์ เอกชน อย่างทันสถานการณ์และความจำเป็น

ภาพประกอบการลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์

วิดีโอของตำบลปราสาทประจำเดือนกุมภาพันธ์

อื่นๆ

เมนู