ข้าพเจ้านางสาวแสงตะวัน  พจชนะ ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ ๖ มีการขุดสระน้ำประจำครอบครัว ได้รวมรวมข้อมูลดังนี้

เป้าหมายที่ 6 มีการขุดสระน้ำประจำครอบครัว

ข้อมูลที่จำเป็น

– จำนวนครัวเรือน 2355 ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา (ประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาค) จำนวน 1818 ครัวเรือน
– (ร้อยละ 93%)
– แหล่งน้ำดื่ม (น้ำกรอง 40 % ซื้อน้ำถัง 60%)
– จำนวนแหล่งผลิตน้ำดื่ม ( – )
– ครัวเรือนที่มีแหล่งผลิตเพื่อการเกษตร จำนวน 300 ครัวเรือน
– แหล่งน้ำธรรมชาติ 11 แห่ง (สัดส่วน 1/3)
– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น จำนวน 300 แห่ง
– สัดส่วนพื้นที่ทำเกษตร (พื้นที่ทั้งหมด 38260 ไร่ : พื้นที่ทำเกษตร18035 ไร่)

งานเด่น

– มีการจัดการน้ำให้ครัวเรือนเกษตรกร
– เข้าถึงทุกพื้นที่ทำเกษตรกรรมทุกประเภท
– มีข้อกำหนดกติกาการใช้น้ำประปาชุมชน เช่น กำหนดช่วงเวลาใช้น้ำ การจ่ายค่าน้ำประปาตรงเวลา การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เป็นต้น

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมาย

– ครัวเรือนทำเกษตรกรรม

ผู้ดำเนินการหลัก

– ประธาน แกนนำกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
– แกนนำศูนย์ถ่ายทอดฯ

กลุ่ม/องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาฯ สำนักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุข และสิงแวดล้อม เป็นต้น)
– หน่วยงานรัฐ และเอกชน (สน.พัฒนาชุมชน สน.เกษตรตำบล อำเภอ โรงเรียน เป็นต้น)

ตัวชี้วัด

– ร้อยละแปลงเกษตรที่มีน้ำใช้เพียงพอ
– ร้อยละครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาคุณภาพและพอเพียง
– มาตรฐานตัวชี้วัดการบริการน้ำสะอาด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
– เกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง (กรมอนามัย)

เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลางเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู