ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำโครงการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร พร้อมทั้งประสานงาน กับเทศบาล ผู้นำชุมชน ควบคู่กับการทำหน้าที่เก็บข้อมูล โดยได้ลงสำรวจข้อมูลที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน
จากการลงพื้นเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ในแต่ละหมู่บ้าน และสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนำมาสังเคราะห์ข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำไปพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ คือ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา เป็นส่วนใหญ่
สรุปจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหาของชุมชนว่าประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการเกษตร เพื่อนำมาปรับใช้กับอาชีพที่ทำอยู่และพวกเราได้รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติ


.

s/2021/03/32-1-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-86899″ />

อื่นๆ

เมนู