ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

     การทำงานในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการระบาดนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19และสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ให้กับผู้นำชุมชน, อสม,. กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชน เพื่อใช้ป้องกันตนเอง ลดค่าใช้จ่าย

ซึ่งตำบลปราสาทได้มีมาตรการในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 โดยได้มีการเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหมู่บ้านเข้าร่วมหารือและได้มีมาตรการคือ

  1. การเว้นระยะห่างทางสังคม มีการงดกิจกรรมชุมนุม การเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปตามความเหมาะสม
  2. การสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  3. ถ้ามีบุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานสุขภาพต่อ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
  4. การส่งข่าวข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์
  5. ผู้นำและ อสม.ให้ความรู้ผ่านระบบเสียงตามสายหรือเดินตรวจตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อยู่สม่ำเสมอ
  6. มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน

 

นอกจากมาตรการเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่ายังต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆ เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือการล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโคโรนา 2019 ต่อไป

      ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ชาวตำบลปราสาท ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป

อื่นๆ

เมนู