ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     สืบเนื่องมาจากอว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมได้แก่ ภารกิจที่ 3 อาวุธสู้โควิด-19 และภารกิจที่ 4 ของดีประจำตำบล ช้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุนชนตำบลปราสาทจึงได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมซึ่งได้แก่ 1)กิจกรรมการอบรมการทำเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ 2)กิจกรรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ก่อนการจัดงานข้าพเจ้าและทีมงานได้มาเตรียมสถานที่ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากเสร็จกิจกรรม ข้าพเจ้าได้นำเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์มอบให้กับเทศบาลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในตำบลปราสาท

ภาพบรรยากาศภายในงานกิจกรรมการอบรมการทำเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์

ภาพบรรยากาศภายในงานกิจกรรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

ขอบขอบคุณ เทศบาลตลาดนิคม คณะอาจารย์ ชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำให้การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

วีดีโอประจำตำบลเดินกรกฎาคม

อื่นๆ

เมนู