ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      จากสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันรุนแรง ขึ้นมาก ทำให้การทำงานเกิดความยากลำบาก ทำให้คณะอาจารย์ บัณทิตจบใหม่ นักศึกษาและชาวบ้าน ตำบลปราสาทได้รับภารกิจที่ 3 สร้างอาวุธสู้โควิด-19  จึงได้ จัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันในชุมชนเพื่อลดการระบาดของโรค COVID-19  และได้ ภารกิจที่ 4 “ของดีประจําตําบล” ได้นำวัสดุธรรมชาติในชุมชนมาแปรรูปบีบอัดเป็นภาชนะ เพื่อลดต้นทุนลดการใช้พลาสติก และสร้างมูลค่า/รายได้ให้แก่ชุมชนตำบลปราสาท อำภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจที่ 3 “อาวุธสู้โควิด-19”

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปร์ยแอลกอฮอล์

   

 

 

ภารกิจที่ 4 “ของดีประจําตําบล”

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

วีดีโอประจำตำบลเดือนกรกฏาคม

อื่นๆ

เมนู