ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

     ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ บัณทิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้จัดกิจกรรมการอบรมการทำเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ และกิจกรรมการอบรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการระบาดโรค โควิด-19  และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

     วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมการทำเจลล้างมือและสเปร์ยแอลกอฮอล์และกิจกรรมการอบรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ช้าพเจ้าได้จัดเตรียมสถานที่ ก่อนล่วงหน้า 1 วันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในงาน ในวันงานได้มีการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองชาวบ้านที่มาร่วมอบรมบรรยากาศภายในงานชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

วีดีโอประจำตำบลเดือนกรกฎาคม

อื่นๆ

เมนู