ดิฉัน นางสาวอรอนงค์  ทับกระโทก ประเภท กพร. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด และมีชื่อตำแหน่งว่า “นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร.” ซึ่งต้องดำเนินการรวบรวม/บันทึก/รายงานข้อมูล ให้ครบถ้วนตามจำนวนเป้าหมายที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อยู่ 2 ภารกิจ ภารกิจที่ 1 คือ ด้านนำเข้าข้อมูล จำนวน 15 ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจที่ 2 ด้านสนับสนุนการดำเนินการโครงการต่างๆ จำนวน 12 ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ ที่ดิฉันได้ปฏิบัติในเดือนกุมภาพันธ์ คือการนำเข้าข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงในระบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได้ปฎิบัติหน้าที่ในส่วนของการอัพเดตข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” นอกจากนี้ ดิฉันได้มีการลงพื้นพี่กับพัฒนากรอำเภอบ้านกรวดในกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้บันทึกและรับฟังการให้ถ้อยคำของประชาชนบ้านสายโท 5 เหนือ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการปล่อยเงินกู้แก่สมาชิกกองทุน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู