ข้าพเจ้า นางสาวปิยฉัตร นารี ประเภท:นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ 12 มิถุนายนพ.ศ.2654 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาทเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ลดการใช้พลังงานแก๊สหุงต้ม และรายจ่ายในครัวเรือนก่อนทำการอบรมได้มีการเตรียมงานก่อน 1 วัน และจัดสถานทีอบรมโครงการ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์วีระ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก ท่านนายกอู๊ด นายกเทศมนตรีเทศบาลตลาดนิคมปราสาท ที่สนับสนุน สถานที่ขายสิ้นค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับในการอบรมครั้งนี้คือ

1.สามารถผลิตเตาชีวมวลเองได้ด้วยวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่

2.สามารถรายจ่ายภายในครัวเรือนได้จริงและอย่างยั่งยืน

3.สามารถนำถ่านที่ได้จากการเผาไหม้นี้นำไปขายเพื่อเพอ่มรายได้ในครัวเรือน

สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบ อาจารย์ประจำตำบลที่คอยให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่ปฎิงานประจำตำบลปราสาททุกท่านที่คอยประสานงานและร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นมา ขอบคุณคะ


อื่นๆ

เมนู