ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

     ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน โดยมีทั้งนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน โดยทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติมต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม โดยลงเก็บข้อมูลบ้านปราสาท หมู่ 1 ,2 ,3 4 บ้านสายโท 1 เหนือ บ้านสายโท 2 เหนือ บ้านโคกระเหย บ้านสายตรี2 บ้านสายตรี3 และบ้านร่วมจิตภักดี ตามลำดับ ทั้งนี้ทางทีมงานยังได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวที่สำคัญประจำตำบลอีกด้วย

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวที่สำคัญประจำตำบลปราสาท

 

           หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าแต่ละครัวเรือนในชุมชนของแต่ละชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปและอาชีพเกษตรกร โดยมีการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา ทำนา เป็นต้น ในส่วนของผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้นมีผลกระทบกับรายได้ครัวเรือนและการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก และจากการสอบถามประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคโควิด-19 และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

การลงพื้นที่สำรวจในแต่ละหมู่บ้าน

  

 

 

     ? วีดีโอตำบลประจำเดือนมีนาคม

 

 

  

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู