ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน โดยมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19และแบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม โดยลงเก็บข้อมูลบ้านปราสาทหมู่ 1 ,2 ,3 4 บ้านสายโท 1 เหนือ บ้านสายโท 2 เหนือ บ้านโคกระเหย บ้านสายตรี2 บ้านสายตรี3 และบ้านร่วมจิตภักดี ตามลำดับ และสังเกตได้ว่าแต่ละครัวเรือนในชุมชนของแต่ละชุมชนที่ได้ลงทำการสำรวจส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา ทำนา เป็นต้น ในส่วนของผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้นมีผลกระทบกับรายได้ครัวเรือนและการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก และจากการสอบถามประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคโควิด-19 และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด และทีมงานได้ลงสำรวจแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลปราสาท

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลปราสาท

ไฟล์วีดีโอประจำตำบลเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู