ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน โดยมีนักศึกษา   บัณฑิตจบใหม่  และประชาชน ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน,แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19,แบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

      ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,06จากหมู่บ้านโดยเริ่มจากหมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ตามลำดับ หมู่ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้นได้ทำการเก็บสำรวจครบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่หมู่ 5 ,7 ,8 ตามลำดับ หลังจากทำการสำรวจเสร็จแล้วได้ทำการสรุปและวิเคราะห์ เขียนลงบทความในเดือนมีนาคม

 

สรุป

     จากผลสำรวจพบว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน  200 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 630 คน  แบ่งเป็นประชาชนชาย 310  คน ประชาชนหญิง 410  คน ผู้สูงอายุ 60 และคนผู้พิการ 18 คน  คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ดังนี้ ประชากรชาย 39 % ประชากรหญิง  51 % ผู้สูงอายุ 8% ผู้พิการ 2 % ตามลำดับ

ไฟล์วีดีโอประจำตำบลเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู