ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9 -11กุมภาพันธ์ 2564  ณ เทศบาลตำบลปราสาท เทศบาลตลาดนิคมปราสาท เทศบาลตำบลบ้านกรวดและโรงพยาบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล 16เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่ม  เปราะบางโดยได้ขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบางตามเป้าหมาย

             ข้าพเจ้าเริ่มทำการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 และ 11กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564ได้เข้าไปยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท เพื่อนำข้อมูลจาก กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม  จากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทแบบถูกต้อง เมื่อยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการเสร็จแล้วได้รายงานตัวแก่ นางน้ำฝน สมศรีนวล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลปราสาท และเริ่มทำการเก็บข้อมูลจากกองสาธารณสุข โดยขอข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งและได้ขอข้อมูลที่กองสวัสดิการสังคมโดยขอข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อมูลคนพิการ    ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยระยะท้าย คนยากจน ครัวเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและในวันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าไปติดต่อขอข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดและได้ติดต่อประสานงานที่โรงพยาบาลบ้านกรวดเพื่อสอบถามข้อมูลจากสาธารณสุขประจำตำบลปราสาท เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวชของตำบลปราสาท เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลางเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

            หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบว่า ตำบลปราสาทได้มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร แกนนําเพื่อการดูแลที่มีทักษะ การจัดบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านโดยบุคลากร สาธารณสุขและอาสาสมัคร และมีการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการออกแบบดูแลช่วยเหลือ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนยากจน ที่มีกลุ่มคนเปราะบางอาศัยอยู่ ผู้ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ  ผู้ป่วยติดเตียง เด็กปฐมวัย ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ โดยมีผู้ดำเนินการหลักได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)และ กองสวัสดิการสังคม

 

อื่นๆ

เมนู