ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

    ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาทกับทีมงานซึ่งได้แก่ อาจารย์ประจำตำบล ชาวบ้านและนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชนในการอบรมแปรรูปวิสาหกิจชุมชนของบ้านสายโท2 ใต้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนที่จะลงพื้นที่ก่อนจะมีวิสาหกิจชุมชนต้องมีขั้นตอนอย่างไรและจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วจึงได้เขียนบทความดังนี้

จดทะเบียนจัดตั้ง“วิสาหกิจชุมชน”หลักเกณฑ์-สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งฯ แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนั้น กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อที่เกษตรกร ชุมชน ประชาชน ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์

       1.รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

       2.เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

       3.ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน และ

       4.ดำเนินกิจารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ ดังนี้

1.กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

      -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

      -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

      -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

      -หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

      -สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

      -สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

2.กรณีเป็นนิติบุคคล

       -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

       -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

       -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

       -สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

       -สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

       -สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

       จากการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อเกษตรกร ประชาชนชุมชนนั้นๆ มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบด้วย

           1.ได้การรับรองตามกฎหมาย

           2.ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

           3.มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

      ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อย ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนฯที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่

     ** กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องมีการรวมตัวกันของวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป **

สรุป

            การจะมีวิสาหกิจชุมชนได้ต้องมีการจดทะเบียนก่อน ถึงจะสามารถได้รับสิทธิ์ประโยชน์ หลังจากที่สำรวจในตำบลปราสาทแล้วพบว่า มีวิสาหกิจชุมชน 23 แห่งได้แก่  1)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสายตรี3 2)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำพรมเช็ดเท้าลานหินตัด162 3)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านปราสาทหมู่ที่11 4)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำพรมเช็ดเท้าสายตรี3 5)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านสายโท 1 ใต้ 6)วิสาหกิจชุมชนการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 7)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารอนงค์รัตน์ สายตรี 2 8)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานสายโท1ใต้  9)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกระเหย 10)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์สตรี 11)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 12)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายโท2เหนือ 13)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ 14)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ 15)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 16)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ 17)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านโคกระเหย 18)วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง 19)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 20)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ช่องโอบก 21)วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน  22)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรสุขภาพเกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว 23)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จะเห็นได้ว่าทั้ง 23 แห่งได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายและจะได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน

วีดีโอประจำตำบลเดือนพฤษภาคม

 

อื่นๆ

เมนู