ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น
และได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลปราสาท มาวิเคราะห์ SWOT กับทีมงานซึ่งได้แก่ อาจารย์ประจำตำบล ชาวบ้านและนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน
ชุมชนตำบลปราสาทมีจุดแข็งคือในชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก มีพื้นที่การเกษตร มีแหล่งน้ำ จุดอ่อนของตำบลคือ ขาดอุปกรณ์ ขาดทุนทรัพย์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย อุปสรรคของตำบลคือ ภัยแล้ง โควิด ฝุ่น มีน้ำท่วมเวลามีพายุ และโรงงานยางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน โอกาสของชุมชนคือ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ารับการอบรม สนับสนุนให้อบรมบริหารจักการภายในวิสาหกิจชุมชน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลปราสาททราบว่าชุมชนตำบลปราสาทสามารถใช้จุดแข็งและโอกาส ในการกำจัดจุดอ่อนของตำบลและสามารถใช้โอกาสมาเสริมจุดแข็งได้อีกด้วยวีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู