ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     วันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ.2654 ได้ทำการอบรมสร้างเตาผลิตก๊าซชีวมวลให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาทเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ลดการใช้พลังงานแก๊สหุงต้ม และรายจ่ายในครัวเรือนก่อนทำการอบรมได้มีการเตรียมงานก่อน 1 วัน และจัดสถานที่ตามมาตรการที่รัฐได้ประกาศพ.ร.บ.ฉุกเฉินควบคุมโรค

 

ประโยชน์ของเตาชีวมวล

  1. ชุมชน สามารถลดพลังงานในการหุงต้มอาหาร ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  2. ลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่โล่งแจ้ง ด้วยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นแก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน โรงอาหารในโรงเรียน
  3. ได้ต้นแบบระดับ หมู่บ้าน/โรงเรียน เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพลังทดแทน

 

 

วีดีโอประจำตำบลเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู