ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

คุณสมบัติ

เตาแก๊สชีวมวลเป็นเตาแก๊สที่ออกแบบขึ้นเพื่อสำหรับการหุงต้ม ในครัวเรือน โดยการนา เชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้ทำให้เกิดแก๊ส นำความร้อนที่ได้ไปใช้หุงต้มอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

หลักการทำงาน

(1) อากาศภายนอกส่วนแรก ไหลผ่านแผ่นปรับอากาศ และตะแกรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ส่วนที่ 1 เกิดปฏิกิริยา ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ

(2) แก็สที่อุณหภูมิสูงจะไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ส่วนที่2 และเกิดปฏิกิริยากบั คาร์บอนได้แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ ( CO ) แก๊สไฮโดรเจน ( H2) และแก๊สมีเทน (CH4)

(3) อากาศส่วนที่ 2 ไหลเข้าผสมกบัแก๊สที่เกิดขึ้น และลุกไหม้เป็นเปลวไฟให้ความร้อนออกมา

วิธีการใช้งาน

(1) ปรับแผ่นเปิดหน้าเตาจนสุดเพื่อให้อากาศส่วนแรกจากภายนอกเตาเข้ามาภายในเตา

(2) ใส่เชื้อเพลิง ลงในเตาทางดา้นบนจนเตม็

(3) เติมเศษไม้ที่ใช้เป็นเชื้อไฟเล็กน้อยตามลงไป แล้วจุดไฟทางด้านบนของตัวเตา

(4) กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็จะเริ่มขึ้น ได้แก๊สที่เป็นเชื้อเพลิง

(5) ใช้เปลวไฟจุดแก็สที่ไหลขึ้นมาทางด้านบนของตัวเตา เมื่อแก๊สติดไฟจะเกิดเปลวไฟไหลพุ่งออกมาตามแนวรอบของช่องเติมอากาศ

(6) ตั้งภาชนะสำหรับหุงต้ม

(7) เมื่อเชื้อเพลิงเหลือน้อยก็สามารถเติมเชื้อเพลิงทางด้านข้างของเตาได้ตามความต้องการ

(8) เมื่อเลิกใช้งานควรปิดฝาด้านบนและด้านล่างของเตาให้สนิทเพื่อดับเตา ซึ่งจะสามารถเก็บเชื้อเพลิงเหลือไว้ใช้งานในคราวต่อไป

ประสิทธิภาพและผลการประหยัด

เชื้อเพลิงจา นวน 1- 1.2 กิโลกรัมจะสามารถใช้งานได้นานประมาณ 30 – 45 นาที อุณหภูมิเฉลี่ยของเตาจะอยู่ที่800 – 900 องศาเซลเซียส

เชื้อเพลงที่ใช้

ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษกิ่งไม้ เปลือกเมล็ดปาล์ม กะลามะพร้าว เหง้ามันส าปะหลัง ซังข้าวโพดชานอ้อย เป็นต้น

การบำรุงรักษา

(1) หลังจากใช้งานเสร็จควรเก็บเตาไว้ในที่ร่ม ไม่เปียกฝนหรือในที่ที่มีความชื้นสูง เพื่อป้องกันสนิม

(2) หลังการใช้งานควรเขี่ยขี้เถ้าบริเวณด้านล่างของเตา ออกทุกครั้ง

(3) หมั่นทำความสะอาดเตาอย่างสม่ำเสมอ

 

เอกสารอ้างอิง

http://www2.dede.go.th/center10/3.pdf

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู