โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดิฉันได้นำเข้าข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในอำเภอบ้านกรวด จำนวน 820 คน และได้ลงพื้นที่ติดตามการรับชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลปราสาท ได้แก่ บ้านตลาดนิคม บ้านสายโท1 และบ้านสายซอยร่วมจิต จากนั้นได้แนะนำมาตรการเรื่องการพักชำระหนี้กองทุนแก่ผู้ที่สนใจ ให้เตรียมเอกสารทำข้อตกลงการพักชำระหนี้

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดิฉันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่และต้อนรับการเข้ารร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกำนัน โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานในการประชุม ณ บ้านสายตรี 3 พัฒนา หมู่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดิฉันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในกิรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ด้วยหัวใจ” ตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้ร่วมทาสีกำแพงโบสถ์ ณ วัดสระแก้ว หมู่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

นอกจากนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน และทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และยังมีการนำเข้าข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการวัดแปลง จำนวน ๙ แปลง ในอำเภอบ้านกรวด

อื่นๆ

เมนู