ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด19 ในช่วงการแพร่ระบาดใหม่ แต่ละชุมชนมีการจัดจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและให้ความสะดวกแก่ประชาชน ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก

จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลปราสาท ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพค้าขาย รับราชการ และอาชีพอิสระทั่วไป เกษตรกรรมในพื้นที่จะเป็นการทำนา ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง พืชผักผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ในบางพื้นที่เริ่มมีการนำผลไม้ อย่างเช่น ทุเรียน มาปลูกทดแทนการปลูกยางพารา และสังเกตเห็นว่าแต่ละครัวเรือนมีการปลูกกล้วยทุกครัวเรือน บางครัวเรือนมีการปลูกข้าวโพด กระท้อน มะขาม เป็นต้น จึงนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  • การปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา

  • การปลูกทุเรียน และปลูกกล้วยในครัวเรือน

 

สิ่งที่สำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืช คือ แหล่งน้ำ จากการสำรวจจึงพบว่าแต่ละชุมชนมีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ในชุมชนบ้านสายโท2ใต้จะมีคลองส่งน้ำทั้ง2ข้างทางถนนในชุมชน และในชุมชนสายโท1ใต้ ในช่วงฤดูร้อน น้ำลดลงและเกิดเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวที่สวยงามและมีวิวป่าไม้ พื้นที่เก็บน้ำแต่ละที่เตรียมรองรับน้ำเพราะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ตั้งแต่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

  • แหล่งน้ำบ้านสายโท2ใต้และคลองส่งน้ำในหมู่บ้าน

  • แหล่งน้ำสายโท1ใต้และหญ้าเขียวที่เกิดขึ้นช่วงน้ำลดลง

วิดีโอประจำตำบลเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู