ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

               หลังจากที่ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บบันทึกข้อมูลกับคณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชนภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และพบว่าในตำบลปราสาทนั้นได้มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนอยู่ทั้งหมดถึง 8 แห่ง ซึ่งนั่นได้ประกอบไปด้วย 1.โรงเรียนบ้านปราสาททอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปราสาท 2.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท 3.โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ตั้งอยู่หมู๋ที่ 4 บ้านปราสาท 4.โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านละหอกตะแบง 5.โรงเรียนบ้านสายโท 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสายโท 1 ใต้ 6.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านสายตรี 2 7.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ตั้งอยู่หมู๋ที่ 12 บ้านตลาดนิคม และ 8.โรงเรียนบ้านโคกระเหย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านโคกระเหย

 

 

               จากที่ได้สำรวจทำให้ทราบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 7 แห่ง ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีเพียงแค่โรงเรียนเดียวนั่นคือ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ทั้งยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออีกด้วยโดยมีจำนวนนักเรียนกว่า 2000 คน นอกจากนี้แล้วภายในตัวโรงเรียนยังมีพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ส่วนในโรงเรียนระดับประถมนั้นนอกจากการเรียนปกติในห้องเรียนแล้วที่โรงเรียนยังมีการสอนให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรให้เด็กได้ฝึกการทำเพาะปลูกอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วเด็กๆก็ยังได้สนุกสนานกับสิ่งที่ทำอีกด้วย เและจากที่สำรวจนี้ยังทำให้ทราบอีกว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ครอบครัวมีความยากจนรวมทั้งเด็กเรียนดีแต่ครอบครัวยากจนเห็นดังนั้นจึงทำให้ทุกโรงเรียนมีการจัดให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเพื่อช่วยเหลือให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาขึ้นทุกปี

 

 

                ไม่แค่นั้นจากการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลยังพบว่าคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านยังเปรียบเสมือนกับเป็นทั้งบิดาและมารดาคนที่สองให้แก่เด็กๆที่มักจะคอยให้คำปรึกษา แนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวทั้งยังคอยอบรมบ่มนิสัยเพื่อหวังอยากให้เด็กทุกคนโตไปได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมนำพาประเทศชาติให้เจริญ

 

 

 

  • วิดีโอประจำตำบลเดือนพฤษภาคม  

 

อื่นๆ

เมนู