1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. 07-PITTAWAT-ID08(1) กิจกรรมการอบรมทำเจลและสเปร์ยแจกชุมชนและกิจกรรมทำภาชนะจากวัสดุในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

07-PITTAWAT-ID08(1) กิจกรรมการอบรมทำเจลและสเปร์ยแจกชุมชนและกิจกรรมทำภาชนะจากวัสดุในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมได้แก่ กิจกรรมการอบรมการทำเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนโดยมอบให้หน่วยงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท และ กิจกรรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณ เทศบาลตลาดนิคมปราสาท คณะอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือจนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู