1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(1) – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นางสาวศุภนิดา อักษรณรงค์)

ID08(1) – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นางสาวศุภนิดา อักษรณรงค์)

  1. ชื่อบทความ : ID08(1) –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนสิงหาคม

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศุภนิดา อักษรณรงค์

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 2  คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางสำนักงานจึงมีคำสั่งงดออกพื้นที่ และได้ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง

จึงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง คือ

  • ลงรับหนังสือทางราชการ
  • ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประกันตน
  • บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
  • ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • และขึ้นทะเบียนนายจ้าง เพื่อนำชื่อลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม ให้ลูกจ้างได้มีสวัสดิการคุ้มครอง

 

อื่นๆ

เมนู