ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3เมษายน2564 เวลา11.00น. อาจารย์ประจำตำบล บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไปและนักศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT ของตำบลปราสาท ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

จากข้อมูลที่ได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strengths) คือ มีวิสาหกิจจำนวนมาก พื้นที่การเกษตรเยอะ มีแหล่งน้ำ สาธารณสุขชุมชนครบถ้วนเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ศูนย์การเรียนรู้หลายแหล่ง มีพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ ชาวบ้านมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนเข้มแข็ง และมีการปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

จุดอ่อน (Weakness) คือ ความแห้งแล้ง ขาดอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ขาดทุนทรัพย์ในการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ตลาดส่งออกผลผลิตมีน้อย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ขาดแคลนน้ำประปาในครัวเรือน ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และเส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน

โอกาส (Opportunities) คือ ส่งเสริมให้คนในพื้นที่เข้ารับการอบรมอาชีพ สนับสนุนให้อบรมบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชน มีการอนุมัติให้กลุ่มวิสาหกิจกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม และมีจำนวนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือจำนวนมาก

ภัยคุกคามอุปสรรค (Threat) คือ ภัยแล้ง ฝุ่น โรคระบาดcovid-19 มีน้ำท่วมเวลามีพายุ และโรงงานยางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

สรุป  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในตำบลปราสาททำให้ทราบว่าตำบลปราสาทสามารถใช้จุดแข็งและโอกาส ในการกำจัดจุดอ่อนของตำบลและสามารถใช้โอกาสมาเสริมจุดแข็งได้

อื่นๆ

เมนู