ข้าพเจ้า นางสาว อนันตญา พิมพ์อักษร ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ประจำตำบล บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน เเละนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด เพื่อเก็บรบรวมข้อมูล มีการประชุมวางเเผนการดำเนินงานเเละได้ทำ SWOT วิเคราะห์ จุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละภัยคุกคาม เพื่อกำจัดจุดอ่อนเเละเสริมจุดเเข็ง

ในการทำ SWOT ร่วมกันพบว่า ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกวรวด มีจุดเเข็งในด้านวิสาหกิจชุมชนที่มีจำนวนมาก มีพื้นที่การทำเกษตร มีเเหล่งน้ำ จุดอ่อนพบว่า  ภายในตำบลยังขาดอุปกรณ์ ขาดทุนทรัพย์ ยังมีพื้นที่ที่เเห้งเเล้ง เเต่สามารถกำจัดจุดอ่อนได้โดยทำการพัมฒนาพืนที่ทำการเกษตร โครงการโคกหนองนาโมเดล  เเละสามารถอบรมพัฒนาด้านอาชีพให้กับชุมชนเเละผู้สูงอายุ การเสริมจุดเเข็งทำได้โดยการจัดอบรมเเละจัดตั้งอาสาสมัครดูเเลสาธารณสุข

 

 

อื่นๆ

เมนู