ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกของการเริ่มทำงานตามที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้กำหนดไว้ ซึ่งในเดือนนี้ได้รับผิดชอบเรื่องการลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาข้อมูลทั้ง 16 เป้าหมาย และ ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่ได้รับผิดชอบในหัวข้อเรื่องเป้าหมายที่ ๓ สามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารชุมชน

                        หลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลทุกท่านในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตกลงและปรึกษาร่วมกันในการแบ่งหัวข้อทั้ง 16 เป้าหมายโดยแต่ละคนจะได้คนละ 1 เป้าหมายเพื่อที่จะได้ดำเนินงานด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป้าหมายที่ 3 ข้าพเจ้าได้เริ่มลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลวันแรกเมื่อวันที่ 9  จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนจะเข้าไปต้องมีการยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทก่อน เพื่อนำข้อมูลจากสำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทแบบถูกต้อง หลังจากที่ยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการเสร็จแล้ว ได้รายงานตัวแก่ นางน้ำฝน สมศรีนวล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดทต.ปราสาท หลังจากรายงานตัวกับปลัดทต.ปราสาทข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขอเก็บข้อมูลจาก สำนักปลัดเทศบาล จากฝ่ายอำนวยการในส่วนงานสวัสดิการสังคม โดยขอข้อมูลเรื่องกองทุนว่ามีกองทุนอะไรบ้าง มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่และเงินหมุนเวียนมีเท่าไหร่ มีกลุ่มออมทรัพย์หรือมีสถาบันการเงินประจำตำบลหรือไม่ จึงได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งและทำให้ใช้เวลาเต็มวันในการสอบถามข้อมูล ในวันถัดมาได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด ตามลำดับเพื่อหาข้อมูลในจุดประสงค์เดียวกัน  วันที่11 ก.พ 2564 ช่วงเช้าข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปที่ว่าการอำเภอเพื่อไปติดต่อกองพัฒนาชุมชนเพื่อขอเก็บข้อมูลและช่วงบ่ายได้เข้าไปสอบถามผู้นำชุมชนในเเต่ละหมู่เพื่อขอเก็บข้อมูลเรื่องกองทุน สถาบันการเงิน ธนาคารของชุมชน หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง

          สรุป

                       จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 3 เรื่อง สามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารชุมชนพบว่ามี 1) กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท ซึ่งมีสมาชิก 4,377  คน เงินหมุนเวียนอยู่ที่ 3,222,276 บาท 2) กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) มีสมาชิก 1,201  คน เงินหมุนเวียนอยู่ที่ 22,000,000 บาท 3) กองทุนกข.คจ. มีสมาชิก 295  คน เงินหมุนเวียนอยู่ที่ 1,271,100 บาท และกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ มีสมาชิก 589  คน เงินหมุนเวียนอยู่ที่ 1,069,050 บาท ซึ่งจากที่ได้ลงสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ในชุมชนไม่มีกลุ่มออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชนและธนาคารหมู้บ้าน

         เอกสารอ้างอิง

ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/Bankruat1/

สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท

http://www.prasath.go.th/news.php?cat_id=53

สำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท

http://www.taladnikomprasat.go.th/index.php

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด

http://www.bankruatcity.go.th/index.php

 

         ไฟล์วีดีโอตำบล

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู