ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา    ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลปราสาท ที่ได้รับมอบหมาย มาวิเคราะห์ SWOT กับทีมงานซึ่งได้แก่ อาจารย์ประจำตำบล ชาวบ้านและนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ อันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(ภัยคุกคาม) มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุป

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลปราสาททราบว่าชุมชนตำบลปราสาทสามารถใช้จุดแข็งและโอกาส ในการกำจัดจุดอ่อนของตำบลและสามารถใช้โอกาสมาเสริมจุดแข็งได้อีกด้วยดังรูปภาพ

วีดิโอประจำตำบลเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู