ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้านตำบลปราสาททำให้ทราบว่าชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความพออยู่พอกินและพอเพียง เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชปลูกสวนครัวไว้รับประทาน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในตำบลปราสาทจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เช่น การทำนา ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง และประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป บางครัวครัวเรือนจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น ไก่ หมู วัว ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะดำรงชีวิตแตกต่างกัน บางครัวเรือนในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปตามไปสวนและไร่นาของตนเอง และนอกจากนั้นตำบลปราสาทยังมีโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลปราสาท ชาวบ้านได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ เช่นมะขามแช่อิ่ม มะดัน กระท้อน เพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

อาชีพของชาวบ้านตำบลปราสาท

   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลปราสาท

ในปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ส่งผลให้คนในชุมชนที่เคยไปประกอบอาชีพที่ต่างๆ ใน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบอาชีพ ว่างงาน ตกงาน และขาดรายได้ จึงย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู