ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดิฉันนางสาว อนันตญา พิมพ์อักษรได้เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูล ได้ทำ SWOT พิจารณาจุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละภัยคุกคามของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้ทำการกำจัดจุดอ่อน เเละได้เสริมจุดเเข็งให้พื้นที่ตำบาลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้เสริมจุดเเข็งในเรื่อง ทำการอบรม เเละจัดตั้งสาธารณสุขชุมชน ได้กำจัดจุดอ่อนในเรื่องพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้โครงการ โคกหนองนา

ในวันที่ 13 มีนาคม ได้ทำการสำรวจพื้นที่ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด พบว่าพื้นที่สายโท2 ใต้ มีปัญหาด้านปัจจัยการผลิต มีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ คือ อุตสาหกรรมภาค 6 พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปราสาทได้ สนับสนุนในด้านส่งเสริมการจัดบูสแสดงสินค้าในงานต่างๆ

วิดีโอประจำตำบลเดือนมีนาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู