ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID08(1) : ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ และ ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลปราสาทเกี่ยวกับ วัด ตลาด โรงเรียน โดยมีอาจารย์ได้ไปสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้น ว่าอยู่ตำแหน่งไหน และในครั้งต่อมา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นัดหมายกับพี่แขก คนในพื้นที่ได้ช่วยนำทางไปสำรวจ ผลการสำรวจทำให้รูว่า ภายในตำบลปราสาท มีตลาดอยู่ 3 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาลตำบลปราสาท , ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร บ้านกรวด , ตลาดสุขภิบาลบ้านกรวด มีวัดอยู่ 6 แห่ง คือ วัดตลาดนิคม , วัดบ้านปราสาททอง , วัดสายตรี 2 , วัดนิคมพัฒนา , วัดป่าลาดหินตัด , วัดสายโท2 ใต้ และ มีโรงเรียน 7 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด , โรงเรียนบ้านปราสาททอง , โรงเรียนสายโท 1 , โรงเรียนบ้านโคกระเหย , โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 , โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2

ภาพวัดในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันกับเพื่อนๆแอดมินร่วมกับอาจารย์ได้มีการประชุมวิเคราะห์ SWOT พิจารณาจุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละภัยคุกคาม ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการกำจัดจุดอ่อน เเละได้เสริมจุดเเข็งให้พื้นที่ตำบาลปราสาท อำเภอบ้านกรวด

 

วีดีโอตำบลประจำเดือนมีนาคม

 

อื่นๆ

เมนู