ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องมาจาก ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าสำรวจ ในพื่นที่ ชุนชนตำบลปราสาท ทำให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนาคือปัญหารายได้ของประชาชนในชุมชน ปัญหาทางด้านการขาดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลาย และทันสมัย จึงนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการฝานกล้วย การให้ความรู้ในการแปรรูปและนำเทคโนโลยีมาช่วยในขึ้นตอนการผลิต นั่นคือเครื่องมือในการฝ่านกล้วยจะทำให้กล้วยนั้นออกมาเป็นแผ่นเสมอกัน

ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมมือกันจัดการอบรมและมีวิทยากร ให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความรู้และสร้างแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปกล้วยและสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแปรรูปกล้วย และการแปรรูปกล้วยนั้นเรานำองค์ความรู้มาใช้ ให้การนำกล้วยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การทำนำผลกล้วยมาแปรรูป และ เปลือกกล้วยมาหมักทำเป็นก๊าชชีวมวลใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู