ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ และ ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

สืบเนื่องมาจาก ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าสำรวจ ในพื่นที่ ชุนชนตำบลปราสาท ทำให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนาคือปัญหารายได้ของประชาชนในชุมชน ปัญหาทางด้านการขาดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลาย และทันสมัย

ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการอบรมทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กาบต้นไผ่ ใบสัก เป็นต้น นำมาแปรรูปบีบอัดเป็นภาชนะ เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้พลาสติก ให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความรู้และสร้างแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

วิเคราะข้อมูลที่ได้สำรวจมาเป็นผังเพื่อให้สมารถอธิบายได้ง่ายและง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตำบลปราสาท

วิดีโอประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู