ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)ได้กลับมาระบาดอย่างหนักอีกรอบ ซึ่งรอบนี้น่าจะหนักกว่าที่ผ่านมาเพราะเชื้อโรคได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการคุมเข้มในเรื่องของบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้มีการตรวจหาเชื้อก่อนการเข้าพื้นที่ แต่ก็ยังมีบางคนบางกลุ่มได้ปกปิดข้อมูลทำให้เกิดการแพร่ระบาดในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด และในพื้นที่ใกล้เคียง ทำใหบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาลบ้านกรวดที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องทำการตรวจหาเชื้อและกักตัวจำนวน 37 คน และทางโรงพยาบาลได้ประกาศปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เปิดเฉพาะในส่วนของห้องฉุกเฉินเท่านั้น

ตลาดเทศบาลบ้านกรวดเป็นตลาดสดที่ชาวตำบลปราสาทและคนในอำเภอบ้านกรวดจ่ายตลาดซื้อของกิน ของใช้และนำของมาขายที่ตลาดแห่งนี้
ประชาชนและคนในชุมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอันของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ร้านค้าต่างๆ ได้มีการป้องกันติดแผ่นใส่กั้น ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ แลคนะตลาดได้มี การประกาศงดการจัดตลาดนัดและคลองถมเพื่อลดการแออัดและป้องกันไม่ให้คนมารวมกลุ่มกัน ซึ่งคนใน ชุมชนพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ความรวมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย


อย่างไรก็ตามประชาชนและคนในชุมชนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเพียงแต่ต้องปรับตัวและใช้ชีวิตแบบnew normal

อื่นๆ

เมนู