ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน จากการศึกษา สำรวจ และการเข้าไปพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิด ความเป็นอยู่กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากนวัตกรรม เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้รักโลก โดยจะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราสาท หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาร่วมอบรม

    ภาชนะในปัจจุบันที่เราเอาไว้ใส่อาหารนั้นส่วนใหญ่จะทำมาจากพลาสติกหรือกล่องโฟมหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว จากภาชนะก็กลายเป็นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เราจึงคิดวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ใบไม้ กาบหมาก กาบไผ่ ที่หาได้ในชุมชน ภาชนะจะสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาด และได้มีการสาธิตการขึ้นรูปภาชนะเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านที่มาเข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และได้จัดทำไว้บางส่วนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้นำไปใช้ต่อไป

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนกันยา

อื่นๆ

เมนู