ข้าพเจ้านางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ กลุ่มประชาชน ตำปราสาท อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรID08 โครงการยกระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมของมหาวิทยาลัยเป็นตําบลสร้างรากแก้วสําหรับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ทั้ง 14 หมู่บ้าน อําเภอบ้านกรวด เพื่อหาทางแนวทางดำเนินงาน

SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อหาจุดแข้ง จุดอ่อน  จุดเด่น และจุดด้อย  หรือปัญหาสําคัญภายในชุมชน

SWOTที่วิเคราะห์มีเป็นดังนี้

จุดแข็ง-Strengths

S1 มีวิสาหกิจจำนวนมาก

S2 มีพื้นที่การเกษตรเยอะ

S3 มีแหล่งน้ํา

S4 มีสาธารณสุขชุมชนครบถ้วน แข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

S5 มีศูนย์การเรียนรู้หลายที่

S6 มีพื้นที่ต้นแบบเ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดสารพิษ

จุดอ่อน-Weekness

W1 ขาดอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ

W2 ขาดทุนทรัพย์ในการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร

W3 ภัยแล้ง

W4 ตลาดส่งออกผลผลิตมีน้อย

W5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย

W6 ขาดความรู้ด้านการประกอบชาชีพ

W7 ขาดแคลนน้ำปะปาในครัวเรือน

W8 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

W9เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน

โอกาส-Opportunities

O1 ส่งเสริมให้คนในพื้นที่เข้ารับการอบรมอาชีพ

O2 สนับสนุนให้อบรมบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชน

O3 มีการอนุมัติให้วิสาหกิจกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่าเดิม

O4 มีจำนวนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือจำนวนมาก

ภัยคุกคามอุปสรรค-Threat

T1 ภัยแล้ง

T2 COVID

T3 ฝุ่น

T4 มีน้ําท่วมเวลามีพายุ

T5 โรงงานยางส่งกลิ่นเหม็น

สรุป การวิเคราะห์Swot เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาท สาเหตุหลักๆในแต่ละชุมชนก้มาจาากเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาของการผลิตที่ราคาสูงต้นทุนสูงกำไรตกต่ำ ขาดการสมดุลทางการขาย จึงได้มีการทำวิเคราะห์Swot ออกมาในแต่ละด่าน และพบปัญหาที่เจอจากการเก็บข้อมูลชุมชนนั้นๆเพื่อเป็นสาเหตุหลักและนำมาปรับวิสาหกิจให้เข้ากับสถาการณ์ ณ ปัจจุบัน ให้มีความเข็มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู