ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าเเละคณะทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองเเวงหมู่ที่ 6 เเละบ้านสันติสุขหมู่ที่ 11 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านหนองเเวง เเละบ้านสันติสุข โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านหนองเเวง เเละบ้านสันติสุข ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจ บ้านหนองเเวงเเละบ้านสันติสุข พบว่า อาชีพส่วนมากชาวบ้านจะมีอาชีพทำนาและทำไร่อาทิเช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย เเละไร่ยางพารา เป็นหลักเพราะเป็นพื้นที่ราบหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะไม่มีอาชีพเสริมแต่จะมีชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นที่จะมีงานรับจ้างเป็นบางครั้งบางคราวและบางครอบครัวประสบปัญหาความยากจนและไม่มีรายได้ ส่วนรายได้ที่มีเข้ามานั้นจะเป็นของเบี้ยผู้สูงอายุและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นส่วนมาก ส่วนด้านสภาวะและปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชนจะมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ เป็นอันดับแรก อันดับ 2 การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร อันดับ 3 ไม่มีท่อระบายน้ำหรือรางน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำทำให้มีน้ำขัง อันดับ 4 หมู่บ้านมีถนนขรุขระมีหลุมมีบ่อและบางหมู่บ้านยังมีทางที่เป็นถนนลูกรัง และสุดท้ายมีการจัดการขยะ เช่น คัดแยก รีไซเคิลขยะ โดยจะมีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ


รูปภาพประกอบในการลงพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่ที่ 6

                 

                   

                  ลงพื้นที่บ้านหนองเเวงหมู่ที่ 6

 

รูปภาพประกอบในการลงพื้นที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11

                      

                      

 

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามภาคครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเเวงหมู่ที่ 6 เเละบ้านสันติสุขหมู่ที่11 มีครัวเรือนที่น่าสนใจที่จะขอยกตัวอย่างคือ ครัวเรือนของผู้ใหญ่ยงค์ศิลป์ ศรีหาโคตร บ้านสันติสุขหมู่ที่11 ครัวเรือนนี้มีการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกถั่วฝักยาว พริก รวมถึงเลี้ยงวัว-เลี้ยงกระบือ เเละพืชผักสวนครัว เพื่อจำหน่ายให้กับคนในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง

 

รูปภาพประกอบในการทำเกษตร

                                 

                                 

                               

 

 

 

อื่นๆ

เมนู