โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบ CIPP MODEL สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเข้าร่วมการอบรมผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอล์แล้ว

เริ่มจากการกล่าวถึงองค์ประกอบของเตาเผาว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง และสาธิตวิธีการเผาถ่านโดยประยุกต์ใช้จากสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีทอดกล้วยฉาบให้ไม่อมน้ำมัน อีกทั้งยังมีการพูดคุยถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การออกแบบรสชาติของกล้วยฉาบที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล การแปรรูปกล้วยในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู