กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตำบล โนนเจริญ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

“U2T COVID WEEK” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการยกระดับสังคมและเศรษฐกิจแบบบูรณาการ  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนสำหรับการป้องกันโรคโควิด-19

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นี้ พวกเราชาว U2T และตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ โดยการบรรจุเจลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะที่ได้เตรียมไว้ตามรูปทรงต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของเจลล้างมือแบบพกพาและแบบสเปรย์แอลกฮอล์และได้มีการแปะสติ๊กเกอร์ของโครงการให้ดูสวยงาม หลังจากเสร็จสิ้นแล้วจึงได้นำไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง 11 หมู่บ้านโดยมอบแก่จุดคัดกรองโควิด 19 ทั้ง 11 จุดคัดกรอง และวัดที่ ใช้พื้นที่วัดในการทำสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง ในเขตตำบลโนนเจริญ ผู้นำแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงการลงพื้นที่เพื่อทำเจลแจกจ่าย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลหรือแอลกอฮอล์ไว้ใช้ในครัวเรือน ดังนั้นทางด้านผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านจึงได้กล่าวขอบคุณในการลงพื้นที่ในการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชาว U2T ของเราจนจบโครงการ และยังกล่าวว่าจะข้อมูล กิจกรรมที่ดี นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป ในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

อื่นๆ

เมนู