ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่5 ตำบลโนนเจริญ)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ1 ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพี่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมีมหาวิทยาลัย80แห่งดาเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18มีนาคม
ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลบ้านโดยตำบลโนนเจริญมีทั้งหมด11หมู่บ้าน โดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหารือในการทางานโดยจะแจกแจงรายละเอียดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้าน แต่ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน โดยถ้าเกิดทำงานหมู่ที่ตังเองทำสาเร็จแล้วก็จะไปช่วยหมู่อื่น ยึดหลัก16เป้าหมาย โดยมีการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่และโควิด19 พบว่ามีการขาดแคลนน้าและต้องการอาชีพเสริม
ในการลงพื้นที่ครังนี้พบปัญหาคือส่วนใหญ่คือมีผู้สูงอายุเยอะ ทำให้การสัมภาษณ์ไม่ค่อยสะดวก และมีคนไปทางานต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก และชาวบ้านบางคนไม่ให้ความร่วมมือ และชาวบ้านหลายคนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีทำให้การสัมภาษณ์มีการใช้เวลานานกว่าการใช้เอกสารในการสัมภาษณ์

ผู้จัดทำ
ทีมปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อื่นๆ

เมนู