ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านทั้ง11 หมู่บ้าน ในตำบลโนนเจริญ)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ1ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คนและมีมหาวิทยาลัย80แห่งดำเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนำองค์ความรัทคนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษาบัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18พฤษภาคม    ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลบ้านโดยตำบลโนนเจริญมีทั้งหมด 11หมู่บ้านโดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชมหรือหารือในการทำงานโดยะแจกแจงรายละเอียดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้านแต่ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน
โดยถ้าเกิดทำงานหมู่ที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วก็จะไปช่วยหมู่อื่น
โดยมีการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่และโควิด19พบว่ามีการขาดแคลนน้ำและต้องการอาชีพเสริมในการลงพื้นที่ครังนี้พบปัญหาคือส่วนใหญ่คือมีผู้สูงอายุเยอะทำให้การสัมภาษณ์ไม่ค่อยสะดวก และมีคนไปทำงานต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและชาวบ้านบ้างคนไม่ให้ความร่วมมือ และมีการนำกล้วยมาแปรรูปให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

 

ผู้จัดทำ
ทีมปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อื่นๆ

เมนู