ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(ลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้าน ในตาบลโนนเจริญ)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ หรือ1 ตาบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพี่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมีมหาวิทยาลัย80แห่งดาเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตาบลโดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลในตาบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18กุมภาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานของตาบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลบ้านโดยตาบลโนนเจริญมีทั้งหมด11หมู่บ้าน โดยมีอาจาร์ยประจาตาบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหารือในการทางานโดยจะแจกแจงรายละเอียดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้าน แต่ผู้ปฏิบัติงานตาบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน โดยถ้าเกิดทางารหมู่ที่ตังเองทาสาเร็จแล้วก็จะไปช่วยหมู่อื่น ยึดหลัก16เป้าหมาย เพื่อนาข้อมูลมากรองในแบบฟอร์ม01และ02 โดยมีการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่และโควิด19 พบว่ามีการขาดแคลนน้ำและต้องการอาชีพเสริม
ในการลงพื้นที่ครังนี้พบปัญหาคือส่วนใหญ่คือมีผู้สูงอายุเยอะ ทาให้การสัมภาษณ์ไม่ค่อยสะดวก และมีคนไปทางานต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก และชาวบ้านบ้างคนไม่ให้ความร่วมมือ
ผู้จัดทำ
ทีมปฏิบัติงานตาบลโนนเจริญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อื่นๆ

เมนู