ข้าพเจ้า นางสาวรสริน  ฟอมไธสง ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งประชาชน  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และคณะได้มีการลงสำรวจพื้นที่ โดยในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าไปยังชุมชนตำบลบ้านเขาดินเหนือในส่วนของ หมู่บ้านโคกสว่าง

จากการลงสำรวจข้อมูลประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นไปด้วยความระมัดระวังและป้องกันที่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการระบาดในระลอกที่ 3 ที่รุนแรงกว่าเดิมค่อนข้างสูง จากการสำรวจประชาชนค่อนข้างกังวลใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้มีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากนัก จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบทางด้านนี้

แต่ในด้านที่กระทบนั้นคือ รายได้และภัยแล้ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ แหล่งน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบอาชีพ ผู้สำรวจจึงเห็นสมควรว่าควรจะมีโครงการที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งนี้

Tags:

อื่นๆ

เมนู