1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
 4. บริบทภาพรวมและสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจใน หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจ

บริบทภาพรวมและสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจใน หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจ

บริบทภาพรวมและสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจใน หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจ

 

     

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด 1500,000 คน และมีมหาวิทยาลัย 80 แห่งดำเนินร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาเพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล โดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบลและตำบลสามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล เพื่อให้ตำบลโนนเจริญมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ โนนบทความนี้เป็นการบรรยายบริบทของชุมชนและสรุปข้อมูลจากการสำรวจจากแบบสอบถามในพื้นที่ หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริทบภายในชุมชนที่ได้สำรวจมานั้น พบว่าใน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญมีความเป็นอยู่ที่ถือว่าพอกินพอใช้ ไม่ถึงขั้นลำบาก ส่วนผู้ที่อยากจนมีบางส่วน และส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่อาศัยกับบ้านหรือว่างงานส่วนมากจะเป็นคนแก่ และการลงพื้นที่สำรวจการเก็บข้อมูลนี้จะได้รับความร่วมมือการคนแก่เป็นสวนใหญ่ ส่วนวัยกลางคนหรือวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามน้อยและไม่คอยสนใจ เนื่องจากไม่มีเวลาและไม่คอยอยู่บ้าน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 คือ นายสมพงษ์ ลุล่วง ได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านให้ และอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่ของผู้ดำเนินงานให้กับชาวบ้านได้รู้และให้ความร่วมมือในการทำงานของพวกเรา โดยท่านได้เห็นว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อหมู่บ้านท่านจึงยินดีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยจำนวนครัวเรือนในหมู่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 233 ครัวเรือน ถือได้ว่ามีจำนวนครัวเรือนเป็นจำนวนมากใน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ และจากการสรุปผลการสำรวจตามแบบสำรวจ 01 และ 02 ของโครงการ พบว่าดังนี้

 

           

สรุปผลการสำรวจในหมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 1. ประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับการตอบแบบสอบถามมีเพียงบางส่วนเท่านั้นและส่วนมากเป็นคนแก่
 2. การศึกษาของประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาเพียงแค่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในการศึกษาชั้นอื่นๆมีส่วนน้อย เพียงไม่กี่คนที่ได้รับการศึกษา
 3. อาชีพส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นกการทำนา และรับจ้างกรีดยาง ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นพื้นที่นาและป่ายาง จึงทำให้เป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ
 4. รายจ่ายของชาวบ้านส่วนใหญ่หหมดไปกับการลงทุนในการทำนาและค่าอาหาร เพราะเป็นอาชีพหลักและเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต
 5. ชาวบ้านส่วนใหญ่มีหนี้สินเป็นจำนาวนมากจากแหล่งกู้ยืมต่างๆมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยจำนวนที่กู้ยืมจะอยู่ตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป
 6. รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ในแต่ละเดือน พบว่ามีรายได้ที่ไม่เพียงพอและมีรายได้น้อยมาก โดยมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน
 7. ในเรื่องของสุขภาพ ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไข้มันในเส้นเลือด เป็นจำนวนมาก
 8. ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านจากแบบสำรวจที่พบและต้องการมากที่สุด คือ แหล่งน้ำ ไฟฟ้า และถนน โดยชาวบ้านบอกว่าแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอและขาดแคลนการใช้น้ำมาก บางครัวเรือนต้องอาศัยใช้น้ำกับอีกครัวเรือนอื่น ดังนั้นจึงอยากให้พัฒนาแหล่งน้ำ และมีแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ใช้ได้อย่างทั่วถึง ในส่วนของไฟฟ้า ชาวบ้านบอกว่าบางพื้นที่ยังไม่มี และทำให้น่ากลัวและอันตราย ต้องการให้มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ส่วนถนนที่ใช้สัญจรวในหมู่บ้านยังมีถนนลูกรังบางพื้นที่ ชาวบ้านอย่างให้มีการซ่อมแซมและทำเป็นถนนลาดยางยาง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร
 9. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19นี่ จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านมีความรู้จากการในการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

และนี้คือบริบทภาพรวมและข้อสรุปที่ได้รับการการสำรวจข้อมูลของ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู