ประวัติบ้านโนนเจริญหมู่ 4

เดิมเมื่อปี พ.ศ.2510 มีนายคูณ วงศ์อามาตย์ ซึ่งย้ายถิ่นฐาน มาจากบ้านหนองฮาด อำเภอเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และนายอ่อนสา เหล็กสี มาตั้งบ้านเรือนเพียง 2 หลังคาเรือน และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2511 ก็มีครอบครัวนายปรีดา นางหลุย นางสี และนายหลอด ซึ่งในขณะนั้นหมู่บ้านอยู่ในการปกครองของหมู่ 2 มีนายประมุข ศักดิ์ศรีท้าย เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงนั้นมีโจรเข้ามาปล้น(คอแดง) อยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้มีการแยกหมู่บ้านออกจากการปกครองของหมู่ 2 มาเป็นบ้านโนนเจริญหมู่ 4 จึงได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาใหม่

 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีต – ปัจจุบัน

1.นายปรีดา พงผือฮี

2.นายบุญขาน พงผือฮี

3.นายหนูสาร เศษสุวรรณ

4.นายบุญสี เหล็กสี

5.นายบุญธรรม อ่อนหางหว้า (ปัจจุบัน)

 

ข้อมูลทั่วไปของบ้านโนนเจริญหมู่ 4 

บ้านโนนเจริญหมู่ 4 มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายบุญธรรม อ่อนหางหว้า มีครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน

สภาพทั่วไป

1.บ้านโนนเจริญหมู่ 4 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 2000 ไร่ แบ่งออกเป็น

  • พื่นที่เพื่ออยู่อาศับ 500 ไร่
  • พื้นที่ทำเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) 1497 ไร่
  • พื้นที่สาธารณะ 3 ไร่

2.ที่ตั้ง

อยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นระยะทาง 64 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

  • ทิศเหนือ จดกับ บ้านเขาดินเหนือหมู่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
  • ทิศใต้ จดกับ บ้านโนนเจริญหมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก จดกับ บ้านโคกสว่างหมู่ 8 จำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตก บ้านโนนเจริญหมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู