จากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเพื่อให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำ SWOT เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนในพื้นที่ โดยในพื้นที่ตำบลโนนเจริญทั้ง 11 หมู่บ้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

จุดแข็ง (Strengths)

S1 มีพื้นที่ทำกิน

S2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

S3 มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ,ผู้ป่วย

S4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงคนในชุมชน

S5 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

S6 มีสถานศึกษาในตำบลที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา มีศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน

S7 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

 

จุดอ่อน (Weekness)

W1 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน (ไฟตามถนนมีน้อย แสงสว่างไม่ทั่วถึง)

W2 ไม่มีแหล่งเก็บน้ำ

W3 ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่แน่นอน

W4 ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้นอกระบบ

W5 กลุ่มอาชีพไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็ง

 

โอกาส (Opportunities)

O1 หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

O2 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

O3 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย

O4 สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

O5 นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threat)

T1 ปัญหาภัยแล้ง

T2 ปัญหาโควิด-19

 

จากข้อมูลข้างต้นจะทำให้ทราบจุดที่ดีอยู่แล้วและจุดที่ควรร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู